O REGIONIE

Województwo podkarpackie zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku z połączenia trzech województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz części tarnobrzeskiego i tarnowskiego.

Województwo podkarpackie zajmuje powierzchnię 17 845 km kw. Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju; wschodnią granicę województwa stanowi granica państwowa z Ukrainą (obwód lwowski i  obwód  zakarpacki), południową – granica ze Słowacją (kraj preszowski). Na górze Kremenaros (Krzemieniec) -1221 m n.p.m.- w Bieszczadach stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy, z tego względu słup graniczny postawiony na Krzemieńcu oznaczony jest numerem I.  Podkarpackie graniczy również z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Podkarpackie jest regionem o charakterze rolniczo-przemysłowym. Liczba ludności województwa podkarpackiego wynosi 2 130 tys. ludności (według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, maj 2013 r.). Największa gęstość zaludnienia występuje w miastach i całym pasie środkowym województwa, najmniejsza w części południowej i wschodniej.

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 159 gmin, 21 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl). Od 1 stycznia 2002 roku liczba powiatów powiększyła się o powiat leski z gminami: Baligród, Cisną, Lesko, Olszanica, Solina. Stolicą województwa i największym ośrodkiem miejskim jest Rzeszów liczący ok. 180 tys. ludności. Inne miasta z największą liczbą ludności to Przemyśl (64,7 tys.), Stalowa Wola (63,3 tys.), Mielec (60,7 tys.), Tarnobrzeg (48,6 tys.) i Krosno (47,3 tys.).

Mapa województwa

Transport i komunikacja

Województwo podkarpackie położone jest w ciągu istniejących korytarzy transportowych o zasiągu transeuropejskim. Leży na skrzyżowaniu historycznych szlaków, spełniając ważną funkcję jako węzeł komunikacyjny w południowo-wschodnim regionie kraju. Decydują o tym szlaki drogowe, kolejowe oraz Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, który obsługuje ruch pasażerski i transport towarów w skali krajowej i międzynarodowej. Bardzo dobre parametry lotniska i wyposażenie techniczne sprawiają, że mogą na nim lądować nawet największe jednostki transportowe. Również miasto Rzeszów spełnia ważną rolę jako węzeł komunikacyjny w południowo-wschodnim regionie kraju.


Warunki przyrodnicze

Unikatowe krajobrazy bogata flora i fauna, górskie pasma, rozległe obszary leśne i liczne zabytki stanowią o wielkim potencjale turystycznym i rekreacyjnym Podkarpacia.

Województwo podkarpackie obejmuje swoim zasięgiem trzy odrębne krainy geograficzne. Północną część województwa zajmuje nizina Kotliny Sandomierskiej, część środkową Pogórze Karpackie, natomiast część południową obejmują góry Beskidu Niskiego i Bieszczady. Od strony północno-wschodniej do Kotliny Sandomierskiej przylega fragment pasma wzniesień Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, a od północno-zachodniej Wyżyna Opatowska i Niecka Nidziańska. Teren całego województwa jest urozmaicony, występują tu zarówno niskie góry jak i doliny.

Do najważniejszych atutów województwa podkarpackiego należą:

  • Bieszczady,
  • Beskid Niski,
  • Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie,
  • Góry Słonne,
  • Puszcza Sandomierska,
  • Uzdrowiska (wody mineralne i termalne),
  • Rzeki i zalewy,
  • Obiekty cenne przyrodniczo objęte ochroną prawną.

Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl