FINANSOWANIE

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” jest realizowany w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całość wydatków projektu jest finansowana w następujący sposób:

  • dotacja UE – w wysokości 85% ogółu wydatków kwalifikowanych,
  • wkład rządu oraz samorządu – w wysokości  15% ogółu wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji o infrastrukturze szerokopasmowej realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronach: