CELE

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej „SSPW” ma zapewnić do końca 2015 roku dostęp do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców, 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwoli w pełni osiągnąć strategiczny cel, jakim jest zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana ponadregionalna sieć szerokopasmowa, składająca się z pięciu sieci regionalnych obejmujących obszary najbardziej zagrożone „wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorców końcowych: klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

Województwo podkarpackie

Relacje światłowodowe budowane w ramach projektu mają zapewnić połączenie wszystkich węzłów sieci w logiczną i funkcjonalną całość. Celem projektu jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa podkarpackiego, aby wyeliminować nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku oraz zapewnienie by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy, korzystały ze znaczącego wpływu sieci NGA na gospodarkę i nie ucierpiały z powodu nowej przepaści cyfrowej.

Głównym celem projektu jest zapewnienie poprzez dostarczenie usług dla operatorów ,, ostatniej mili” mieszkańcom, przedsiębiorstwom, organom rządowym i jednostkom administracji publicznej możliwości dostępu do wyboru operatora łączności elektronicznej.

Postęp realizacji projektu mierzony będzie wskaźnikami produktu, które w przypadku województwa podkarpackiego przyjmują wartości docelowe:

  • długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 2 006 [km]
  • liczna zainstalowanych węzłów – 203 [szt.]

Rezultatem realizacji projektu będzie wielkość obszaru, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego – 42,7% oraz liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 122 660 osób. Ponadto, wybudowana w ramach projektu sieć umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu 96,5% populacji województwa, w połaczeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów.